Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digitálny svet je plný neoceniteľných spomienok, dôležitých informácií a nenahraditeľných údajov uložených na rôznych pamäťových médiách akími sú aj SD karty a microSD karty. Čo sa však stane, ak sa tieto údaje stratia v dôsledku náhodného vymazania, formátovania alebo iných problémov? Práve tu prichádza do hry ponuka služieb spoločnosti MACROFER pre obnovu dát z pamäťových kariet.

Komplexné služby záchrany dát

MACROFER ponúka širokú paletu služieb pre záchrany dát z pamäťových kariet, ktoré sa používajú v rôznych zariadeniach od digitálnych fotoaparátov cez smartfóny až po drony. Naše zameranie je obnoviť zmazané, poškodené alebo inak stratené údaje z týchto pamäťových médií a poskytnúť našim zákazníkom spoľahlivé riešenie v týchto krízových situáciách.

Analýza a pevná cena

Proces obnovy dát začína dôkladnou analýzou poškodeného dátového nosiča. Táto analýza je základom predpokladom určenie ceny a nákladov na záchranu dát z SD karty. V MACROFER sa snažíme poskytnúť svojim zákazníkom jasné informácie o rozsahu a nákladoch služby pred začatím skutočnej obnovy údajov.

Vysoká úspešnosť a zabezpečenie kvality

To, čo výrazne vystihuje našu spoločnosť MACROFER, je vysoká úspešnosť pri obnove údajov, ktorá dosahuje cez 95%. Disponujeme moderným laboratóriom v Bratislave a špecializovanými technológiámi, aby boli schopní obnoviť aj značne hardvérovo poškodené pamäťové karty. 

Hodnotenia zákazníkov a dôvera

Pozitívne hodnotenia zákazníkov, nielen na platforme Google, ale aj ich zmienky v známych médiách a časopisoch ako Nextech, Slovak Spectator, touchit, RTVS a iné, potvrdzujú dôveru a uznanie, ktoré naša spoločnosť MACROFER dosahuje.

Ako funguje SD karta

„Wear Leveling“ je proces, ktorý sa používa na rozloženie zápisov do pamäťových buniek flashového pamäťového média, ako je napríklad SD karta, rovnomerne. Tento proces je kľúčovým mechanizmom na predĺženie životnosti flashového úložiska.

Pri konvenčných pevných diskoch, kde sú dáta zapisované na magnetické platne, môže operačný systém priamo riadiť, kam sa dáta zapíšu. Na rozdiel od toho, pri flashových pamäťových médiách, ako sú SD karty, je kontrola toho, kam sa dáta zapisujú, úlohou hardvérového kontroléra.

Prečo to tak je? Je to kvôli obmedzenej životnosti pamäťových buniek flashových médií. Každá pamäťová bunka má obmedzený počet zápisov, ktoré môže vykonať pred tým, než zlyhá. Tento počet zápisov ovplyvňuje priemernú životnosť jednotlivých buniek. Preto je dôležité, aby všetky bunky boli zapísané rovnomerne.

Kontrolér SSD alebo SD karty preto upravuje, ako sú dáta organizované a ukladané, aby sa minimalizovalo opakované zápisy do rovnakých pamäťových buniek. Tento proces „Wear Leveling“ rozkladá zápisové operácie rovnomerne po celom úložisku, čím sa predlžuje životnosť média.

V praxi to znamená, že dáta sa môžu v pozadí presúvať do menej používaných oblastí úložiska, aby sa minimalizovalo opakované používanie určitých pamäťových buniek. Tento proces je zásadný pre správne fungovanie flashových pamäťových médií a pre zachovanie ich dlhšej životnosti.

Najčastejšie príčiny straty dát na SD karte

Rovnako ako pri iných zariadeniach na ukladanie údajov, aj pamäťové karty s časom podliehajú prirodzenému opotrebeniu alebo fyzickým a logickým chybám. Opotrebenie v čase nastáva, keď používatelia dlhodobo ukladajú veľké množstvo dát na pamäťovú kartu. To môže viesť k strate schopnosti karty ukladať nové údaje, teda k poškodeniu pamäťových buniek. Väčšina ľudí si problém so svojou SD alebo microSD kartou uvedomí až vtedy, keď ju počítač nerozpozná. V takom prípade je dôležité odpojiť SD kartu, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu. Ak ste sa stretli s niektorým z vyššie uvedených scenárov straty dát, odpojte svoju SD kartu a kontaktujte firmu špecializujúcu sa na obnovu dát, aby ste si mohli nechať zachrániť svoje dáta. Diagnostika problému môže byť náročná, pretože mnohé prípady zlyhania prejavujú podobné symptómy. Z tohto dôvodu môže byť obtiažne presne určiť príčinu straty údajov. Medzi najčastejšie poruchy SD kariet zaraďujeme:

 • Ľudská chyba: Ide o neúmyselné vymazanie alebo formátovanie dát, často spôsobené nepozornosťou alebo náhodnými akciami. Zvýšená opatrnosť pri manipulácii s dátami a pamäťovými kartami minimalizuje riziko neúmyselného vymazania alebo formátovania.
 • Mechanické poškodenie: Fyzické poškodenie ako trhliny, zlomy alebo deformácie môžu spôsobiť nefunkčnosť karty a stratu údajov. Opatrná manipulácia s pamäťovými médiami minimalizuje toto riziko.
 • Poškodený kontrolér karty alebo chyby v firmvéri: Problémy s firmvérom karty môžu viesť k chybám v jej fungovaní a strate dát.
 • Vírusy a škodlivý softvér: Útoky vírusov a škodlivého softvéru môžu poškodiť alebo vymazať dáta na pamäťovom médiu. Dôležitá je prevencia pomocou antivírusových programov a opatrné sťahovanie obsahu.
 • Teplotné extrémy: Vysoké alebo nízke teploty môžu poškodiť pamäťové karty a spôsobiť stratu dát. Uchovávanie kariet v optimálnych teplotných podmienkach je kľúčové pre ich dlhšiu životnosť.
 • Elektrostatické výboje: Tieto výboje môžu ovplyvniť elektroniku karty a spôsobiť stratu údajov. Ochrana pred elektrostatickým poškodením zahŕňa antistatické opatrenia pri manipulácii s kartami.
 • Používanie v rôznych zariadeniach: Nesúlad s rôznymi súborovými systémami môže spôsobiť nekonzistenciu dát a ich stratu. 

Ako obnovujeme dáta z SD kariet?

Naše špecializované vybavenie nám umožňuje čítať poškodené pamäťové čipy priamo a tým obnoviť Vaše dôležité dáta. Naše laboratórium v Bratislave, na Drotárskej ceste 50, zaručuje najvyššie štandardy a naša záruka „žiadne údaje – žiadne náklady“ zaisťuje, že dostanete faktúru len v prípade, že obnovené údaje spĺňajú vaše očakávania.

Časté značky SD kariet prichádzajúce na obnovu dát

Ako prebieha záchrana dát z SD karty

Postup obnovenia údajov z SD pamäťovej karty v MACROFER® zvyčajne prebieha nasledovne:

 1. Vyplnenie kontaktného/servisného formulára: Tento krok slúži na identifikáciu a určenie služieb, ktoré potrebujete. 
 2. Osobná návšteva v našom sídle/dôslené zabalenie SD karty: SD karta by mala byť dôkladne zabalená, najlepšie v obálke s bublinkami, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy.
 3. Zaslanie poškodenej SD karty: SD kartu môžete poslať ako poistený list, doporučenou zásielkou alebo ako balík. Pri tomto kroku viete využiť aj náš bezplatný zvoz kuriérom, podmienkou je ale vyplnený servisný formulár alebo kontaktný formulár.

Samotný proces obnovy dát sa uskutočňuje po prijatí SD karty u nás vo firme MACROFER®.

Presný postup sa môže líšiť v závislosti od stavu pamäťovej karty, ale zahŕňa zvyčajne nasledujúce kroky:

 1. Diagnóza a analýza poškodenia karty: MACROFER® skontroluje poškodenie pamäťovej karty a zanalyzuje, či a ako sa dajú údaje obnoviť. 
 2. Obnova dát/extrakcia údajov: Podľa typu poškodenia je niekedy potrebné vyčítať dáta priamo z pamäťových čipov SD karty. Tento proces môže byť technicky náročný v závislosti od rozsahu poškodenia.
 3. Export obnovených dát: Po extrakcii budú obnovené údaje uložené na médium podľa Vašej voľby, zvyčajne pri menších kapacitách pamäťových kariet poskytujeme dáta na nových USB kľúčoch. Vo výnimočných prípadoch ponúkame prevzatie dát cez cloud úložisko. 

Dôležité je si uvedomiť, že úspešnosť obnovenia údajov závisí od rôznych faktorov, ako je stupeň poškodenia, druh problému.

Aká je cena a náklady na obnovu dát z SD karty?

V nasledujúcom prehľade ponúkame informácie o nákladoch na obnovu dát zo špecifických typov pamäťových kariet:

 1. Ľahké poškodenia: Pri ľahšie poškodených kartách, ako sú neúmyselne vymazané súbory alebo karty, ktoré boli formátované, môžu náklady začínať približne od 50,00 €.
 2. Závažné poškodenia: Ak má karta závažnejšie poškodenie, ako je fyzické poškodenie, elektronické problémy alebo poškodenie dát, náklady na obnovu môžu byť výrazne vyššie a presahovať sumu 100,00 €.
 3. Úmernosť na type poškodenia: Skutočné náklady budú veľmi závisieť od typu poškodenia. Čím zložitejšie poškodenie, tým vyššie môžu byť náklady na obnovu dát.

Dôležité je si uvedomiť, že presné náklady na obnovu dát sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej situácie.

Spolupracujeme s Vami už 29 rokov pri záchrane dát

MACROFER, s.r.o. je firma s 29-ročnými skúsenosťami v oblasti záchrany dát. Stovky pozitívnych referencií pochádzajú od klientov z rôznych odvetví – medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií aj privátnych osôb. Spolupracujeme s rôznymi médiami a ako jediní na Slovensku sme nafilmovali seriál o obnove dát pre Slovenskú televíziu.

Vďaka neustálemu výskumu a našim znalostiam Vám môžeme pomôcť obnoviť Vaše stratené dáta.

Záchrana dát v MACROFER