Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je častý spôsob ukladania dát, ktorý je využívaný predovšetkým v serveroch prípadne podnikových pracovných staniciach. Napriek tomu, že RAID ponúka veľmi pokročilú ochranu pred stratou dát v podobe backupových stratégií prítomných v rôznych typoch RAIDov, je ale stále prítomná reálna hrozba straty údajov v prípade zlyhania, či už RAID kontroléra alebo aj diskov v samotnom RAID poli. Strata dát z RAID pola môže teda výrazne narušiť fungovanie malých a veľkých podnikov, ale aj jednotlivcov.

Bežným užívateľom, ale aj skúsenejším IT technikom sa RAID javí ako veľmi spoľahlivá technológia na zabezpečenie údajov pred stratou dát; za bežných okolností poskytuje vysokú spoľahlivosť. Avšak, keď sa vyskytnú problémy, vzniká pomerne veľké riziko straty dát v RAID, v prípade, že užívateľ alebo technik nedisponuje dostatočnými znalosťami o záchrane dát z RAID polí. Neuvážené konanie bezprostredne po strate dát môže spôsobiť fatálne dôsledky.

Ak ste sa práve stretli s problémami týkajúcimi sa Vášho RAID poľa, prípadne servera, dôrazne odporúčame zastaviť jeho prevádzku (aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu) a obrátiť sa na nás vo firme MACROFER, aby sme Vám vedeli pomôcť s obnovou dát RAID. Naši skúsení technici sú schopní obnoviť dáta zo všetkých úrovní a typov RAID, dokonca aj z tých, čo sú veľmi závažne poškodené.

Najčastejšie príčiny zlyhania RAIDu 

Existuje mnoho príčin, prečo dôjde ku strate dát v RAID. Medzi najčastejšie dôvody zaraďujeme:

  1. Zlyhanie radiča RAID: Radič spravuje prístup k pevným diskom a operačnému systému. Ak dôjde ku zlyhaniu radiča alebo jeho prepätiu, môže to narušiť celé RAID pole a spôsobiť nedostupnosť diskov a tým aj súborov uložených na ňom.

  2. Nedostupný operačný systém: Tento problém nastáva vtedy, keď radič RAID poľa nedokáže spustiť operačný systém. Dôvody môžu byť rozličné, či už ide o chyby v konfigurácii servera alebo iné hardvérové problémy so serverom.

  3. Zlyhanie viacerých diskov: Ak v RAID poli zlyhá viac diskov, než na čo je daný typ RAID „pripravený“, môže to viesť ku strate dát. Napríklad ak máme RAID 10 a zlyhá väčší počet diskov, než je samotný systém schopný zvládnuť, môže táto situácia viesť k strate údajov.

  4. Problém so serverom: Poruchy hostiteľského servera môžu neúmyselne poškodiť RAID pole. Napríklad sa môže jednať o zlyhanie základnej dosky alebo poškodenie radiča SATA.

  5. RAID pole rozpoznané ako cudzie: V prípade zlyhania softvérového alebo hardvérového radiča sa môže stať, že RAID pole je rozpoznané ako cudzie. Toto môže byť spôsobené chybami, ako sú problémy s firmvérom alebo softvérovými ovládačmi.

  6. Zlyhaný rebuild RAIDu: Po výmene poškodeného disku v konfigurácii RAID 5 sa zvyčajne uskutočňuje proces obnovy-rebuildu. Tento proces však môže byť neúspešný, ak je vložený nesprávny typ disku alebo ak je vložený disk s odlišným firmvérom ako pôvodný-poškodený.

Jednoducho povedané, RAID je jednou z možností na zálohu údajov, avšak nedokáže zastúpiť strategické zálohovanie. Je nevyhnutné mať na pamäti, že aj RAID môže zlyhať a preto je dôležité poznať kroky, ktoré môžu v prípade potenciálneho zlyhania RAID pola situácii napomôcť a nie ju zhoršiť.

Ako funguje RAID

Skratka RAID, znamená „Redundant Array of Independent Disks“, je to technológia, ktorá sa používa na správu diskových polí s cieľom zvýšiť výkon, spoľahlivosť a/alebo dostupnosť uložených dát. Systém RAID umožňuje považovať a následne spojiť viacero fyzických diskov ako jedno logické úložisko, pričom využíva na to rôzne spôsoby, ako je zrkadlenie diskov, prípadne stripovanie.

Diskové zrkadlenie spočíva v ukladaní rovnakých dát na viacerých diskoch s cieľom zabezpečiť redundanciu. To znamená, že ak jeden disk zlyhá, dáta sú stále dostupné na ďalších zrkadlených diskoch. Stripovanie, na druhej strane, rozdeľuje dáta do menších častí a tieto časti sú postupne uložené na rôznych diskoch. To môže viesť k zvýšeniu rýchlosti čítania a zápisu, pretože dáta môžu byť paralelne čítané alebo zapisované.

RAID ponúka viacero úrovní, z ktorých každá má svoje vlastné výhody a využitie. Niektoré druhy RAIDov sú zamerané na zvýšenie výkonu, iné na redundanciu údajov a spoľahlivosť, a niektoré zase sa snažia kombinovať oba tieto aspekty.

Radiče RAID slúžia ako rozhranie medzi operačným systémom a fyzickými diskami. Tieto radiče môžu byť buď hardvérové alebo softvérové a zabezpečujú efektívne spravovanie operácií I/O (input-output) na diskoch. Okrem toho môže radič/kontrolér RAID pridať ďalšiu úroveň ochrany, napríklad v prípade výpadku servera alebo iných problémov. Správna voľba a konfigurácia radiča RAID je dôležitá pre celkový výkon a spoľahlivosť systému RAID.

Zhrnuté, RAID je technológia, ktorá umožňuje skupinu nezávislých diskov pracovať spoločne ako jedno logické úložisko s cieľom zvýšiť výkon, dostupnosť a ochranu dát.

Čo je to RAID konfigurácia

Polia RAID sú konfigurovateľné viacerými spôsobmi a my v MACROFER dokážeme obnoviť dáta z každého typu RAIDu. Dokážeme zachrániť súbory z polí RAID používaných v konfiguráciách VMware, Hyper-V, NAS, SAN, ale aj iných.

Záchrana dát z RAID servera

Obnova dát zo servera RAID je postup zameraný na obnovenie údajov v prípade zlyhania disku alebo radiča serveri založenom na RAIDEe. Takýto server často obsahuje nainštalovaný operačný systém a základné aplikácie, pričom dáta sú distribuované cez rôzne disky s redundanciou zabezpečenou napríklad pomocou parity. Najčastejšie konfigurácie sú RAID 1, RAID 5 a RAID 10.

V prípade zlyhania disku alebo radiča môže nastať situácia, že server sa nezapne a môžu sa zobraziť chybové správy ako napríklad „Operačný systém sa nenašiel“. Takéto problémy sú často spojené s poškodeným dátovým poľom a najčastejšou príčinou býva zlyhanie radiča RAID. Ak radič zlyhá, dáta o konfigurácii RAID poľa sa stratia, čo môže viesť k strate dát a potrebe nájdenia správnej RAID konfigurácie.

Naši technici v MACROFER sa veľmi často zaoberajú práve touto situáciou. Za pomoci získaných metadát z pôvodných diskov vytvárame emulovaný softvérový radič RAID. Tento virtuálny radič spája dátové bloky do zhutneného celku. Technici ďalej analyzujú, či je možné úspešne obnoviť dáta z RAID tým, že identifikujú už obnovené súbory a v prípade ich poškodenia ďalej a nanovo upravujú možnú konfiguráciu ukladania dát na serveri RAID.

Na záchranu dát z RAID servera používame vlastné softvérové riešenie, ktoré nám umožňuje pripojiť virtuálny radič a pracovať s metadátami v takom formáte, ktorý je pre nám čitateľný. Pomocou tohto riešenia naši inžinieri kopírujú dáta z poškodených RAID diskov cez rýchle sieťové pripojenie. Týmto spôsobom sa proces obnovy výrazne zrýchľuje a následne znižuje riziko ďalších chýb.

Po obnovení dát použitím nášho riešenia sa vykonávajú ďalšie kroky na identifikáciu hlavnej príčiny zlyhania. Ak je nutné, dokážeme vymeniť poškodené disky za nové, ktoré budú ďalej pracovať v pôvodnom serveri. Odporúčame tiež klientom, ktorí využili službu záchrany dát z RAID zvážiť výmenu pôvodného hardvéru, aby sa tak predišlo budúcim problémom.

Ako pracujeme na obnove dát z RAID?

Náš tím skúsených inžinierov sa špecializuje na obnovu dát RAID a je vybavený na zvládnutie rôznych konfigurácií RAID vrátane RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 a RAID 10. Máme bohaté skúsenosti s obnovou dát z RAID polí od popredných výrobcov, ako sú Synology, LaCie , QNAP, Asustor, TerraMaster a iní.

Časté modely RAID serverov a polí prichádzajúce na obnovu dát

Aká je cena obnovy dát z RAID?

Náklady na obnovu dát RAID sa líšia v závislosti od rôznych faktorov, predovšetkým od závažnosti zlyhania, obtiažnosti obnovy a počtu pevných diskov vo Vašom RAID poli.

Nižšie je uvedený podrobnejší rozpis toho, ako tieto faktory ovplyvňujú náklady na obnovu z RAID servera/poľa:

  • Závažnosť a typ poruchy: Záchrana dát z RAID nemusí byť komplikovaná, ak sa jedná napríklad o obnovenie zmazaných údajov. Medzi závažné poškodenia zaraďujeme fyzické poškodenie spôsobeným vonkajšími prvkami. Závažnosť poruchy ovplyvňuje čas, ktorý náš technik potrebuje na diagnostiku, analýzu a obnovu Vašich údajov z  RAID. Typ poruchy RAIDu sa určuje v počiatočných fázach procesu obnovy dát.
  • Úroveň obtiažnosti: Naši inžinieri hneď po prijatí diskov vykonajú ich image – teda binárnu kópiu. Toto je prvý krok v procese obnovy dát z RAID. Image disku poskytne úplný obraz o poškodení údajov. Akékoľvek neúspešné pokusy o obnovu dát v domácich podmienkach znižujú šancu na ich úspešné obnovenie. Ignorovanie predchádzajúcich príznakov spomalenia alebo skorých príznakov zlyhania RAID tiež zvyšuje náročnosť, dĺžku času a finančné náklady na obnovu dát.
  • Počet pevných diskov: Čas obnovy dát závisí od počtu pevných diskov vo vašom poli. Proces obnovy dát RAID môže trvať len niekoľko dní, ale aj mesiac, a to v závislosti od počtu a typu diskov, typu porúch a náročnosti zhotovenia binárnej kópie a extrakcie údajov. V veľa prípadoch sa nedá urobiť nič, čo by fyzicky urýchlilo procesy imagu diskov alebo exkrakcie dát. Akokoľvek by sme chceli tieto procesy úrýchliť, niekedy to však nie je možné, keďže fyzikálne zákony nepustia.

Vzhľadom na širokú škálu typov RAID a zlyhaní je ťažké určiť presnú cenovú ponuku na obnovu dát RAID. Presné náklady na obnovu je možné vypočítať až po dôkladnej diagnostike Vášho servera/RAID poľa našim technikom.

Pre viac informácií ohľadne približnej cene obnovy dát z SSD disku prosím vyplňte nezáväzne náš SERVISNÝ FORMULÁR.

Spolupracujeme s Vami už 29 rokov pri záchrane dát

MACROFER, s.r.o. je firma s 29-ročnými skúsenosťami v oblasti záchrany dát. Stovky pozitívnych referencií pochádzajú od klientov z rôznych odvetví – medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií aj privátnych osôb. Spolupracujeme s rôznymi médiami a ako jediní na Slovensku sme nafilmovali seriál o obnove dát pre Slovenskú televíziu.

MACROFER je Váš dôveryhodný partner, pokiaľ ide o služby obnovy dát z RAID. Aj napriek výhodám spoľahlivosti a výkonu RAID môže dôjsť k strate dát, či k poškodeniu údajov. V takýchto kritických situáciách je nevyhnutné urýchlene vykonať premyslené kroky, ktoré vedú k obnoveniu stratených údajov tak, aby sa minimalizovali náklady, ktoré plynú z prerušenia fungovania prevádzky firmy a sú úzko spojené aj s finančnými dôsledkami pre spoločnosť.

Nedovoľte, aby poškodené RAID pole ohrozilo dostupnosť Vašich dát. Ak máte záujem o obnovu dát z  RAID poľa prípadne servera, kontaktujte spoločnosť MACROFER ešte dnes. Naši odborníci sú pripravení pomôcť Vám rýchlo a efektívne obnoviť Vaše cenné dáta.

Vďaka neustálemu výskumu a našim znalostiam Vám môžeme pomôcť obnoviť Vaše stratené dáta.

Záchrana dát v MACROFER